UlgaOpis
33%
 1. nauczyciele - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 
37%
 1. dzieci w wieku powyżej 4 lat, dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
 2. dzieci i młodzież nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw; szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. - na podstawie biletów jednorazowych  
 3. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 4. emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie (dwa razy w roku) - na podstawie biletów jednorazowych
 5. posiadacze Karty Polaka - na podstawie biletów jednorazowych
 6. weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa - na podstawie biletów jednorazowych (obowiązuje od dn. 30.03.2012 r.) - na podstawie biletów jednorazowych
 7. rodzice oraz małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny - na podstawie biletów jednorazowych
 8. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych jest uznana za osobę całkowicie niezdolna do pracy – na podstawie biletów jednorazowych
49%
 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, przy przejazdach - na podstawie biletów miesięcznych
 2. dzieci i młodzież nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania; szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw; sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw; szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. - na podstawie imiennych biletów miesięcznych 
 3. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i inwalidzi I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy) - na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych.
 4. rodzice oraz małżonkowie rodziców z rodzin wielodzietnych legitymujący się Kartą Dużej Rodziny - na podstawie biletów miesięcznych imiennych
51%
 1. studenci oraz studenci studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych
 2. doktoranci do ukończenia 35 roku życia - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych
 3. kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami, rencistami i inwalidami – wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie biletów jednorazowych
 4. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy - na podstawie biletów jednorazowych
 5. działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (na podstawie biletów jednorazowych)
78%
 1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia, z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 2. jeden z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawczej itp. - na podstawie biletów jednorazowych
 3. żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową (z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej) oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych - na podstawie biletów jednorazowych
 4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych
 5. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych
 6. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji – na podstawie biletów jednorazowych
93% osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
95%

przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący:

 1. osobie niewidomej
 2. osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
 3. inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 4. kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji

na podstawie biletów jednorazowych

100%
 1. dzieci w wieku do lat 4 - na podstawie biletów jednorazowych
 2. Funkcjonariusze Straży Granicznej, Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych - na podstawie biletów jednorazowych. Uwaga: osoby uprawnione do ulgi 100% zobowiązane są posiadać ważny bilet na przejazd, który otrzymają w kasie biletowej, podróżni nie posiadający takiego biletu traktowani będą jak bez ważnego biletu ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu. Bilet ten należy skasować.

Pobierz tabelę uprawnień do ulgowych przejazdów koleją