UlgaOpis
80% dla dzieci i współmałżonków pracowników kolejowych - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Na podstawie dokumentu poświadczającego wykup ulgowej usługi transportowej (legitymacji) ważnej nie dłużej niż do 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została wydana.
Kolejarz dla pracowników, emerytów, rencistów kolejowych i osób pobierających świadczenie przedemerytalne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Na podstawie dokumentu poświadczającego wykup ulgowej usługi transportowej (legitymacji) ważnej nie dłużej niż do 31 grudnia roku kalendarzowego, na który została wydana.