Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy

 


 25.03.2021 r.

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 226 800,00 zł (brutto).

 

Informacja z otwarcia ofert

 


07.04.2021 r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 


09.04.2021 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia