Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia


 14.04.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia


 16.04.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania