Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

UWAGA: Obligatoryjna wizja lokalna odbędzie się w dniu 12.05.2021 r. (szczegóły w SWZ)

 


11.05.2021 r.

 

Zawiadomienie o dodatkowym terminie obligatoryjnej wizji lokalnej

 


21.05.2021 r.

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 205 997,00 zł (brutto).

Informacja z otwarcia ofert

 


21.06.2021 r.

 

Informacja o wyniku postępowania

 


28.06.2021 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia