Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 


07.06.2021 r.

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 153 750,00 zł (brutto).

Informacja z otwarcia ofert

 


15.06.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


30.06.2021 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia