Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Załączniki nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Wykaz usług


9 czerwca 2021 r.

Wyjaśnienia do treści ogłoszenia (1)


14 czerwca 2021 r. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert


21 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


25 czerwca 2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia