SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ –       Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -        Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ –       Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ –       Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ –       Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ –       Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ -        Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 8 do SIWZ -        Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 9 do SIWZ –       Rozkład jazdy pociągów Zamawiającego

Grodzisk Mazowiecki / Milanówek - Warszawa (dzień powszedni)

Grodzisk Mazowiecki / Milanówek - Warszawa (sobota, niedziela, święto)

Warszawa - Grodzisk Mazowiecki / Milanówek (dzień powszedni)

Warszawa - Grodzisk Mazowiecki / Milanówek (sobota, niedziela, święto)

Załącznik nr 10 do SIWZ -      Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD)

 


29.05.2018 r.

 

Informacja o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony

Załącznik nr 11 do SIWZ - Klauzula informacyjna - nowy

 


 

30.05.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu sektorowym oraz SIWZ

 


 

05.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

 


 

08.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

12.06.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania