Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o podwykonawcach 

 


 12.02.2019 r.

Informacja z otwarcia

 


 04.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

13.03.2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia