SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

    Załącznik nr 2 do Umowy - Wzory protokołów odbioru robót

    Załącznik nr 3 do Umowy - Karta gwarancyjna

Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Informacja dotycząca Podwykonawców

Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Dokumentacja projektowa inwestycji

1. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 505/II/2018 z dnia 14 września 2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego

2. Zaświadczenie od Wojewody Mazowieckiego nr WI-II.7843.7.134.2018.BG1 z dnia 22 października 2018 r. o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 8 października 2018 r.

3. Projekt budowlany

    Rys. 00 Plan orientacyjny

    Rys. 01 Plan sytuacyjny

    Rys. 02 Przekrój przez peron

4. Projekt wykonawczy branżowy

    Rys. 00 Plan orientacyjny

    Rys. 01 Plan sytuacyjny wielobranżowy

    Rys. 02 Plan sytuacyjny - branża budowlana

    Rys. 03 Plan sytuacyjny - branża drogowa

    Rys. 04 Plan sytuacyjny - branża telekominikacyjna

    Rys. 05 Plan sytuacyjny - branża elektroenergetyczna

    Rys. 06 Przekrój przez peron nr 2 w km 12.8+47.00

    Rys. 07 Przekrój przez peron nr 2 w km 12.8+67.00

    Rys. 08 Przekrój przez chodnik

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

    Rysunek nr 1 - Przekrój przez peron nr 2 w km 12.8-47.00 REG-06 oraz w km 12.8+67.00 REG-07

6. Przedmiar robót

 


 

24 czerwca 2019 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

 


 

4 lipca 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

9 lipca 2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania