SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotycząca Podwykonawców

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

 


Informacja z otwarcia ofert

 


 

10 grudnia 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

23 grudnia 2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia