Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna wstawki hamulcowej K320 UIC w30-1

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania


Dodano 17.03.2022 r. godz. 9:05

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia


Dodano 17.03.2022 r. godz. 12:25

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 25.03.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 08.04.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia