Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Upoważnienie

Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych


Dodano 31.03.2022 r. godz. 10:05

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

Dodano 31.03.2022 r. godz. 11:10

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 04.04.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano 12.04.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia