Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do OPZ - Koncepcja oznakowań prowadzących dla osób niewidomych
na peronach Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Załącznik nr 2 do OPZ - Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego peronów

Załącznik nr 3 do OPZ - (Z-1) Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, wykonywanych przez pracowników zewnętrznych Wykonawców
na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz osób uczestniczących w szkoleniu BHP

Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram prac

Załącznik nr 5 do Umowy - Protokół odbioru

Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych
zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SWZ - Przedmiar robót 


21 kwietnia 2022 r.

Zmiana treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia - zm. 21.04.2022

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zm. 21.04.2022


5 maja 2022 r. 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert 


25 maja 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


8 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


15 czerwca 2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia