Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 4 do Umowy - Założenia dot. trasy i przystanków linii

Załącznik nr 5 do Umowy - Rozliczenie okresowe realizacji przewozów

Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz narzędzi


22 lipca 2022 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


26 lipca 2022 r. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


8 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


9 sierpnia 2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia