Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załączniki nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy – Projekt remontu świetlików dachowych na hali napraw WKD Grodzisk Mazowiecki

Załącznik nr 3 do Umowy – Wykaz osób uczestniczących w szkoleniu BHP

Załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram prac

Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół odbioru

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SWZ – Przedmiar robót


10 sierpnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zawiadomienie o terminie wizji lokalnej

Załącznik nr 1 do wyjaśnień


17 sierpnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - tekst jednolity

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy - tekst jednolity 


22 sierpnia 2022 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


24 sierpnia 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


1 września 2022 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia