Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych dotyczących punktualności przewozów pasażerskich, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w IV kwartale 2020 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,52%.

Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,77%, natomiast na trzecim miejscu przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,28%. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2020 roku

 

Nazwa przewoźnika

IV kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,77%

3.

Usedomer Baderbahn

98,28%

4.

Arriva RP

97,80%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

97,09%

6.

Koleje Małopolskie

96,30%

7.

POLREGIO

94,00%

8.

Koleje Mazowieckie

93,94%

9.

SKM Warszawa

93,81%

10.

Koleje Wielkopolskie

93,67%

11.

Leo Express

93,48%

12.

Koleje Dolnośląskie

92,80%

13.

Koleje Śląskie

88,96%

14.

PKP Intercity

87,24%

 

OGÓŁEM

94,69%

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/16658,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-IV-kwartale-2020-r.html

Zobacz grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w IV kwartale 2020 r. (kliknij na miniaturę aby powiększyć).

Analizując obliczony przez Urząd Transportu Kolejowego poziom wskaźnika punktualności dla całego 2020 r. (punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund), spółka Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się najpunktualniejszym przewoźnikiem w kraju, osiągając poziom 99,52%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 99,05%, natomiast na trzecim przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,10%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w 2020 roku

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2020 rok

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,67%

99,27%

99,58%

99,52%

99,52%

2.

PKP SKM w Trójmieście

99,17%

99,24%

99,10%

98,77%

99,05%

3.

Usedomer Baderbahn

98,75%

98,76%

97,50%

98,28%

98,10%

4.

Arriva RP

97,72%

98,55%

98,27%

97,80%

98,06%

5.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

97,04%

95,63%

95,54%

97,09%

96,43%

6.

Koleje Małopolskie

94,64%

98,24%

95,66%

96,30%

96,14%

7.

SKM Warszawa

95,35%

97,22%

94,80%

93,81%

95,28%

8.

Koleje Mazowieckie

95,20%

96,97%

94,41%

93,94%

95,07%

9.

Koleje Wielkopolskie

95,60%

96,37%

94,22%

93,67%

94,97%

10.

POLREGIO

94,86%

96,68%

93,76%

94,00%

94,70%

11.

Koleje Dolnośląskie

94,71%

97,21%

94,83%

92,80%

94,57%

12.

Koleje Śląskie

92,45%

95,13%

91,36%

88,96%

91,74%

13.

Leo Express

96,91%

-

84,62%

93,48%

90,21%

14.

PKP Intercity

86,73%

91,59%

85,89%

87,24%

87,40%

 

OGÓŁEM

95,63%

96,99%

94,25%

94,69%

95,09%

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/16752,Punktualnosc-pociagow-pasazerskich-2020.html

Zobacz grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund w podziale na poszczególnych przewoźników w 2020 r. (kliknij na miniaturę aby powiększyć).

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu IV kwartału 2020 r., jak również w ciągu całego 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie w obydwu przypadkach najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. W pierwszej kolejności połączenie tych funkcji umożliwia skrócenie ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Spośród istotnych czynników eksploatacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na optymalne zaplanowanie i realizację rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Umożliwia to zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niskiej podatności na ewentualne zakłócenia i opóźnienia.

Osiągane regularnie w kolejnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności przewyższające znacząco próg 99% plasują Warszawską Kolej Dojazdową na szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych w krajach Europy Zachodniej, na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają zakresu 97-98%.

Wysokie wskaźniki regularności i punktualności przewozów na linii WKD to również rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii, implikujących m.in. konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Szczególnego podkreślenia wymaga niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Spółka WKD oferuje obecnie standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2020 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu.

Podejmowane sukcesywnie działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych oraz rocznych podsumowaniach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.