Bilety jednorazowe/abonamentowe/miejskie do kasowników elektronicznych, o nominalnej wartości zgodnej
z obowiązującym Załącznikiem do TOB-WKD, nie podlegają zwrotowi ani zamianie na bilety innego rodzaju.

Należności za bilety jednorazowe/abonamentowe (opłacone kupony)/miejskie o nieaktualnej wartości nominalnej, zawierające logo WKD mogą być zwrócone w drodze pisemnej reklamacji, w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty wprowadzenia zmiany cen biletów.

Reklamację należy złożyć:

a) do spółki WKD - w przypadku biletów zakupionych w kasie biletowej WKD, placówce handlowej, za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub strony internetowej WKD,

b) do  Punktu Obsługi Klienta - w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych WKD.

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedłożenie oryginału biletów. Od zwracanych należności potrąca się 10% odstępnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006r., nr 38, poz. 266 z późn.zm.). reklamacja powinna zawierać:

1) nazwę i adres siedziby WKD,

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (siedziby) podróżnego albo uprawnionego,

3) załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu,

4) uzasadnienie reklamacji,

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu),

6) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności w razie uznania reklamacji,

7) podpis podróżnego albo uprawnionego – w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.