Od dnia 18.05.2020 zostaje przywrócony zwykły rozkład jazdy - w dni powszednie wracają wszystkie połączenia. Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Wykonanie określonych czynności naprawczych z zakresu naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 13 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 33WE (EN97) - znak postępowania WKD10a-27-5/2020. Termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 1

Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 2

Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 3

Załącznik nr 3.4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 4 

Załącznik nr 3.5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 5

Załacznik nr 4.1 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 1

Załącznik nr 4.2 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 2

Załącznik nr 4.3 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 3

Załącznik nr 4.4 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 4 

Załącznik nr 4.5 do SIWZ - Wzór umowy dla Części nr 5

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania pliku

Załącznik nr 10 do SIWZ - Nr ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku