USŁUGA UTRZYMANIA, OBSŁUGA TECHNICZNA I DIAGNOSTYCZNA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM LINII ZARZĄDZANEJ PRZEZ WARSZAWSKĄ KOLEJ DOJAZDOWĄ SP. Z O.O. TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO DNIA 27.01.2020 r. DO GODZ. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Ząłacznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Ząłacznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załacznik nr 4 do SIWZ

Wykaz usług - Załacznik nr 5 do SIWZ 

Wykaz osób - Ząłacznik nr 6 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy - Ząłacznik nr 8 do SIWZ

Informacja dotycząca podwykonawców - Załącznik nr 9 do SIWZ

Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - Ząłacznik nr 10 do SIWZ

Instrukcje techniczne WKD w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 11 do SIWZ 

Instrukcja WKD A-3

Instrukcja WKD A-4

Instrukcja WKD A-5

Instrukcja WKD A- 6

Instrukcja WKD A-10

 


 15.01.2020 r.  

UWAGA: zmiana warunku udziału w postępowaniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


 

  20.01.2020 r. 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

 


  21.01.2020 r. 

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

 


 27.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


11.02.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 


  21.02.2020 r. 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia