1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:

a) 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
b) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
c) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
d) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
e) 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

2. Działalność związana z turystyką, w tym:

a) 79.12.Z -Działalność organizatorów turystyki

3. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, w tym:

a) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
b) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
c) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
d) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
e) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
f) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
g) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
h) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

4. Działalność teleinformatyczna, w tym:

a) 62.03.Z -Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
b) 63.11.Z -Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
c) 63.12.Z -Działalność portali internetowych
d) 63.91.Z -Działalność agencji informacyjnych
e) 63.99.Z -Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

5. Inna działalność obejmująca:

a) 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
b) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
c) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
d) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
e) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
f) 73.1 - Reklama
g) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
h) 58.11.Z - Wydawanie książek
i) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
j) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów i wystaw
k) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura,
włączając działalność wspomagającą
l) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
ł) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
m) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

SPÓŁKA POSIADA

Licencję nr WPO/043/2004 na wykonywanie przewozów kolejowych osób

Świadectwo bezpieczeństwa nr 236/PK/16 dla przewoźnika kolejowego

Świadectwo bezpieczeństwa nr 256/ZI/16 dla zarządcy infrastruktury kolejowej