Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym


SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy

   Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Wzory protokołów odbioru robót

   Załącznik nr 3 do Wzoru umowy - Karta gwarancyjna

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ Informacja dotycząca podwykonawców

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTYCJI

1. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 505/II/2018 z dnia 14 września 2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

2. Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 8 października 2018 r.

3. Projekt budowlany

    Rys. 00 Plan orientacyjny

    Rys. 01 Plan sytuacyjny

    Rys. 02 Przekrój przez peron

4. Projekt wykonawczy branżowy

    Rys. 00 Plan orientacyjny

    Rys. 01 Plan sytuacyjny wielobranżowy

    Rys. 02 Plan sytuacyjny - branża budowlana 

    Rys. 03 Plan sytuacyjny - branża drogowa

    Rys. 04 Plan sytuacyjny - branża telekomunikacyjna

    Rys. 05 Plan sytuacyjny - branża elektroenergetyczna

    Rys. 06 Przekrój przez peron nr 2 w km 12.8+47.00

    Rys. 07 Przekrój przez peron nr 2 w km 12.8+67.00

    Rys. 08 Przekrój przez chodnik

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

6. Przedmiar robót