SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

   Załącznik nr 2 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 13WE

   Załącznik nr 3 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 33WE

   Załącznik nr 3A do Umowy - Instrukcja czyszczenia fotela w pojeździe 33WE

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Instrukcja

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 1 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 2 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 3 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 4 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 5 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 6 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 7 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 8 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 9 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 10 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 11 do Instrukcji

   Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załacznik nr 12 do Instrukcji

   Załącznik nr 4A do Umowy - Instrukcja czyszczenia fotela w pojeździe 39WE

   Załącznik nr 5 do Umowy - Regulamin czyszczenia pojazdów kolejowych

   Załącznik nr 6 do Umowy - Harmonogram czyszczeń pojazdów kolejowych

   Załącznik nr 7 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania pojazdu do czyszczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dotycząca Podwykonawców

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

 


05.03.2019 r.

Zawiadomienie o wizji lokalnej

 


 

14.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 


 

27.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


 

02.04.2019 r.

Informacja o zawarciu umowy