Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2.1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część nr 1)

Załącznik nr 2.2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część nr 2)

Załącznik nr 2.3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część nr 3)

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Część nr 1)

Załącznik nr 5.2 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Część nr 2)

Załącznik nr 5.3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Część nr 3)

Załącznik nr 6 do SWZ - Rozmieszczenie taboru na torach postojowych WKD

Załącznik nr 7 do SWZ - Schemat linii WKD

Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o przebiegu ubezpieczenia w TUiR WARTA S.A.


Dodano 09.11.2022 r.

Zmiana treści SWZ


Dodano 14.11.2022 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Załącznik nr 2.1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część nr 1) - zmieniony

Załącznik nr 2.2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część nr 2) - zmieniony

Załącznik nr 2.3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (Część nr 3) - zmieniony

Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o przebiegu ubezpieczenia w TUiR WARTA S.A. - zmieniony


Dodano 18.11.2022 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 29.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 02.12.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia