Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2A do SWZ - Ekspertyza stanu technicznego dachów

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załacznik nr 8 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby


Dodano 16.11.2022 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych


Dodano 17.11.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ


Dodano 18.11.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 29.11.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 08.12.2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia