Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1.1 do SWZ - Formularz ofertowy na Część nr 1

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Formularz ofertowy na Część nr 2

Załącznik nr 2.1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 1

Załącznik nr 2.2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia na Część nr 2

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania


28 grudnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz ofertowy na Część 1 - tekst jednolity

Załącznik nr 1.2 do SWZ Formularz ofertowy na Część 2 - tekst jednolity


29 grudnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz ofertowy na Część 1 - tekst jednolity

Załącznik nr 1.2 do SWZ Formularz ofertowy na Część 2 - tekst jednolity


4 stycznia 2023 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ


12 stycznia 2023 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


 1 luty 2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


15 luty 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia