Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (PPU)

Załącznik nr 3 do PPU - wzór zamówienia

Załącznik nr 4 do PPU - Założenia do rozkładu jazdy komunikacji zastępczej WKD

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakłądu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby


Dodano 04.01.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ


Dodano 09.01.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ


Dodano 10.01.2023 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 17.01.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 31.01.2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia