Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 do Umowy - Wzory protokołów odbioru etapów przedmiotu Umowy

Wewnętrzne regulacje Zamawiającego

Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnbych zasobów

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób


12 kwietnia 2023 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


8 maja 2023 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


18 maja 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia