Specyfikacja Waunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do Umowy – Wykaz działek zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.


16 czerwca 2023 r. 

Wyjaśnienia do treści SWZ

Informacja o wizji lokalnej


19 czerwca 2023 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ 


23 czerwca 2023 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert


30 czerwca 2023 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


5 lipca 2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


12 lipca 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia