PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI I ROZBUDOWA 1927-1939

PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI I ROZBUDOWA 1927-1939


W niedzielę, 11 grudnia 1927 roku o godz. 9:54 z grodziskiej lokomotywowni wyruszył do Warszawy pierwszy pociąg służbowy. Uroczyste otwarcie nastąpiło na początkowym przystanku na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, skąd punktualnie o godzinie 11:05 odjechał do Grodziska Mazowieckiego pierwszy oficjalny pociąg pasażerski, złożony z trzech wagonów – zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy.

Pociąg ten zainaugurował eksploatację linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Kolejne pociągi, w składach jedno- lub dwuwagonowych zapoczątkowały regularną komunikację pasażerską według rozkładu jazdy, przewidującego pierwotnie 6 par kursów dziennie (mimo, że zapowiadano kursowanie składów docelowo co 10 minut). Opłata za przejazd wynosiła 7 groszy za kilometr.

Rozkład jazdy EKD obowiązujący od 11 grudnia 1927 roku

Grodzisk Mazowiecki 7:24 9:54 13:24 14:54 17:24 19:54
Pruszków 7:52 10:22 13:52 15:22 17:52 20:22
Warszawa 8:30 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00
Warszawa 8:35 11:05 13:35 16:05 18:35 21:05
Pruszków 9:13 11:43 14:13 16:43 19:13 21:43
Grodzisk Mazowiecki 9:41 12:11 14:41 17:11 19:41 22:11

 

Nowo otwarta linia od samego początku spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców i pozytywnymi głosami w codziennej prasie – mimo niewielkiej liczby pociągów. Ciekawostką z pierwszego dnia po uruchomieniu linii był fakt potrącenia na terenie Warszawy samochodu osobowego przez pociąg. Czas przejazdu całej trasy wynosił 66 minut. Słabo zaludnione tereny, nie licząc rozbudowującej się Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego oraz małych osad: Komorowa i Tworek, nie mogły zapewnić dostatecznej ilości pasażerów. Pomimo systematycznych zmian rozkładu jazdy i stopniowego zwiększania częstotliwości kursowania, linia nie przynosiła spodziewanych przychodów. W związku z tym EKD rozpoczęły starania o zmianę koncepcji funkcjonowania z uwagi na warunek zachowania odległości 2 km od linii PKP. Licząc na wzrost przewozów zaproponowano budowę odgałęzienia do podwarszawskich Włoch i Milanówka oraz przedłużenie trasy przez miasto Grodzisk Mazowiecki od końcowego przystanku przy ul. Radońskiej do Dworca PKP (skupienie się na tych odcinkach pogrzebało jednak szanse na budowę linii do Żyrardowa). Usilne zabiegi w Ministerstwie Komunikacji tym razem okazały się skuteczne. Wolno wzrastająca liczba pasażerów (co potwierdza poniższa tabela) i związana z tym wielkość osiąganych przychodów rodziły uzasadnione zamiary przekazania linii EKD w ręce Państwa.

Liczba przewiezionych pasażerów oraz praca taboru w latach 1927-1932

Rok Liczba przejechanych km Liczba przewiezionych pasażerów
1927 38 729 brak danych
1928 512 638 1 160 000
1929 615 616 1 250 000
1930 774 895 1 340 000
1931 803 043 1 650 000
1932 802 093 1 700 000

 

Kierownictwo EKD duży nacisk kładło na jak największą niezawodność, regularność i punktualność kursowania pociągów, co miało na celu zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług przewozowych. Dla wygody pasażerów opracowano cykliczny rozkład jazdy, polegający na tym, że z poszczególnych miejscowości pociągi odjeżdżały w jednakowych odstępach czasu. Wdrożone wówczas zasady przetrwały do dziś, a czynione na przeciągu lat starania o ich zachowanie pozwoliły EKD (a następnie WKD) stać się jedną z najpunktualniejszych linii kolejowych w Polsce. Jeszcze przed wojną krążyły anegdoty, że według pociągów EKD „można było nastawiać zegarki”.

Dla poprawienia sytuacji finansowej „Siła i Światło” S.A. musiała zabiegać o dodatkowe kredyty, m.in. w Belgii. Po pertraktacjach otrzymano zapewnienie o udzielnej pożyczce w wysokości 20 mln franków belgijskich, gwarantowanej przez państwo polskie, z których ostatecznie otrzymano jedynie 10 mln. Belgowie pokryli natomiast kolejna emisję akcji EKD S.A., wyniku czego jej kapitał akcyjny wzrósł do 3,6 mln zł. Dodatkowe środki z pożyczki oraz zgoda Ministerstwa Komunikacji na zbliżenie EKD do linii PKP pozwoliły na wybudowanie pierwszego z planowanych odgałęzień do Włoch – o długości 3 km. Inwestycję rozpoczęto w maju 1932 roku, zaś otwarcie nastąpiło w dniu 17 lipca 1932 roku. Dla pociągów wyruszających z Warszawy w kierunku Włoch na ul. Nowogrodzkiej utworzono oddzielny przystanek.

Kolejnym etapem rozbudowy linii EKD była realizacja odcinka miejskiego na terenie Grodziska Mazowieckiego: od dotychczasowej stacji końcowej „Radońska” do Dworca PKP. Do budowy przystąpiono natychmiast po ukończeniu odcinka do Włoch, a otwarcie nastąpiło 8 listopada 1932 roku, kiedy to o godz. 12:35 wyruszył w ok. dwukilometrową trasę pierwszy pociąg. Pełniąc rolę tramwaju miejskiego znacząco ułatwił mieszkańcom komunikację z Warszawą i innymi miastami w okolicy.

Uruchomienie dwóch nowych odcinków, stopniowy rozwój miejscowości położonych wzdłuż linii i wprowadzenie obniżonej na całej trasie taryfy wpłynęły na szybszy wzrost liczby pasażerów, a co za tym idzie zwiększenie wpływów. Największym zainteresowaniem w okresie początku lat 30. XX wieku cieszyła się linia Warszawa – Włochy (co potwierdza pełną słuszność obranych dróg rozwoju).

Liczba przewiezionych pasażerów oraz praca taboru w latach 1932-1934

Rok Liczba przejechanych km Liczba przewiezionych pasażerów
1932 802 093 1 700 000
1933 892 005 1 811 649
1934 1 069 929 2 685 669

 

Ostatnim nowo wybudowanym odcinkiem w okresie przedwojennym była czterokilometrowa linia z Podkowy Leśnej Głównej do Dworca PKP w Milanówku. Uruchomienie nastąpiło 30 września 1936 roku i stworzyło nowe możliwości rozwoju miejscowości położonych na zachód od Podkowy Leśnej. Po zrealizowaniu tego połączenia natężenie ruchu i przewozów osiągnęły już pokaźne wartości. Pociągi kursowały już w składach trójwagonowych z częstotliwością w godzinach szczytu dochodzącą do 10 minut (w tym do Włoch co 20 minut). Liczba przewiezionych pasażerów w 1939 roku osiągnęła wartość 4,23 mln; dzienne przewozy wynosiły ok. 40 tys. osób. W ramach dalszego popularyzowania linii oraz dla wygody pasażerów wydany został „Przewodnik o kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk”.

Uruchomienie trzech nowych odcinków dało dowód, że prywatne przedsiębiorstwo o nazwie Elektryczne Koleje Dojazdowe zaczęło wychodzić poza sferę planów i projektów. Co istotne – znacznie łatwiejsze stało się bilansowanie kosztów z przychodami, choć daleko jeszcze było do uzyskania pełnej rentowności. Uzyskiwane dochody nie wystarczały na pokrycie rat amortyzacyjnych kredytu, które z tytułu udzielonych gwarancji pokrywał Skarb Państwa. W ten sposób stawał się największym wierzycielem EKD (i prawie właścicielem). Tuż przed wybuchem wojny planowano rozbudowę o kolejne odcinki linii: do Błonia, Mszczonowa i z Komorowa do Nadarzyna. Niestety nie udało się ich zrealizować, choć wykupiono tereny niezbędne pod te inwestycje, wytyczono przebiegi, a nawet wybudowano kilka przepustów i przepraw mostowych.

Linia EKD, która powstała po to, aby wozić ludzi, była również wykorzystywana do przewozu towarów (w pewnym stopniu odróżniało ją to od ówczesnych wąskotorówek, nastawionych na znaczne zyski z transportu rzeczy). W skład planowo kursujących pociągów pasażerskich włączano wagony towarowe. W okresie powojennym przez szereg lat funkcjonować będzie w Komorowie specjalna kasa towarowa, zajmująca się wyłącznie rozliczaniem przewozów masy towarowej.

 

Jednotorowy szlak pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim planowano w późniejszym czasie uzupełnić o drugi tor, o czym świadczy pozostawione miejsce pod konstrukcjami wsporczymi sieci trakcyjnej. Okolice dzisiejszego przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia”.
Jednotorowy szlak pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim planowano w późniejszym czasie uzupełnić o drugi tor, o czym świadczy pozostawione miejsce pod konstrukcjami wsporczymi sieci trakcyjnej. Okolice dzisiejszego przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia”.
Ogłoszenie o uruchomieniu nowego połączenia Elektrycznych Kolei Dojazdowych do podwarszawskiego wówczas osiedla Włochy zamieszczone w „Kurjerze Warszawskim” 18 lipca 1932 r. Pierwsze pociągi wyruszyły na tę trasę 19 lipca 1927 r.
Ogłoszenie o uruchomieniu nowego połączenia Elektrycznych Kolei Dojazdowych do podwarszawskiego wówczas osiedla Włochy zamieszczone w „Kurjerze Warszawskim” 18 lipca 1932 r. Pierwsze pociągi wyruszyły na tę trasę 19 lipca 1927 r.
Ogłoszenie o otwarciu nowego odcinka linii Elektrycznych Kolei Dojazdowych na terenie Grodziska Mazowieckiego – od dotychczasowej stacji końcowej przy ul. Radońskiej do stacji kolejowej PKP zamieszczone w „Kurjerze Warszawskim” 7 listopada 1932 r. Pierwsze pociągi wyruszyły na tę trasę 8 listopada 1932 r.
Ogłoszenie o otwarciu nowego odcinka linii Elektrycznych Kolei Dojazdowych na terenie Grodziska Mazowieckiego – od dotychczasowej stacji końcowej przy ul. Radońskiej do stacji kolejowej PKP zamieszczone w „Kurjerze Warszawskim” 7 listopada 1932 r. Pierwsze pociągi wyruszyły na tę trasę 8 listopada 1932 r.
Pociąg EKD relacji Włochy – Warszawa przejeżdża przez posterunek techniczny „Skrzyżowanie”, w którym linie EKD przecinała bocznica kolejowa w kierunku Okęcia, włączona w późniejszym okresie w skład linii PKP w kierunku Radomia. Od tego miejsca rozpoczynało się jednotorowe odgałęzienie do Włoch.
Pociąg EKD relacji Włochy – Warszawa przejeżdża przez posterunek techniczny „Skrzyżowanie”, w którym linie EKD przecinała bocznica kolejowa w kierunku Okęcia, włączona w późniejszym okresie w skład linii PKP w kierunku Radomia. Od tego miejsca rozpoczynało się jednotorowe odgałęzienie do Włoch.
Pociąg EKD prowadzony przez wagon silnikowy nr 9 na końcowym przystanku przy stacji PKP w Grodzisku Mazowieckim, II połowa lat 30-tych XX w. Wagon silnikowy został już wyposażony w dodatkowy, górny reflektor.
Pociąg EKD prowadzony przez wagon silnikowy nr 9 na końcowym przystanku przy stacji PKP w Grodzisku Mazowieckim, II połowa lat 30-tych XX w. Wagon silnikowy został już wyposażony w dodatkowy, górny reflektor.