Plany rozwojowe

Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej w najbliższych latach jest ściśle związana z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe.

Najważniejsze zamierzenia rozwojowe planowane do realizacji w najbliższych latach obejmują następujące elementy:

 • Budowa drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.
 • Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie peronów linii WKD.
 • Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.
 • Zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy poprzez wdrożenie podstawowej częstotliwości 10 minut w godzinach szczytu przewozowego oraz 7,5 minuty w porach największego obciążenia.
 • Zakup 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 • Modernizacja centrum sterowania urządzeniami zasilania elektroenergetycznego.
 • Rozwój systemów bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazdy.
 • Integracja systemu taryfowo – biletowego z innymi operatorami i organizatorami transportu zbiorowego, w tym ZTM w Warszawie.
 • Modernizacja obiektów zaplecza przeglądowo-utrzymaniowego WKD.
 • Modernizacja centrum zdalnego sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.

Przedsięwzięcia inwestycyjne znajdujące się w trakcie realizacji oraz planowane do podjęcia wpisują się w podstawowe oraz dodatkowe cele działalności Spółki, które w skrócie można scharakteryzować następująco:

Cele główne w ramach działalności podstawowej:

 • Rozwój systemu transportu publicznego
 • Poprawa obsługi komunikacyjnej regionu

Cele szczegółowe w ramach działalności podstawowej:

 • Podróż w nowoczesnym, funkcjonalnym i bezpiecznym pojeździe.
 • Szybka, precyzyjna informacja o odjazdach pociągów i rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii.
 • Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, na peronach stacji i przystanków osobowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.
 • Przyjazne otoczenie na przystankach osobowych i stacjach.
 • Skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa.
 • Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD.
 • Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów.
 • Ograniczenie poziomu obciążenia dróg.
 • Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska.
 • Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy przemieszczania się.
 • Promowanie rozwoju zrównoważonego transportu.
 • Planowane do realizacji działania inwestycyjne oraz zabezpieczone środki finansowe na ich podjęcie w ramach ścisłej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego stanowią gwarancję dalszego dynamicznego rozwoju spółki WKD na rzecz podróżnych oraz lokalnych społeczności. Stanowią ponadto jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego, stanowiącej jeden z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Spółka WKD dąży do osiągnięcia jak najmocniejszej pozycji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej, na miarę potencjału, którym dysponuje. Istotne jest w tym zakresie dalsze budowanie i umacnianie uznanej od lat wśród lokalnej społeczności marki przewoźnika pewnego, solidnego, gwarantującego bezpieczny i punktualny dojazd do celu. Podejmowane działania powinny służyć nie tylko zachowaniu przy WKD dotychczasowych klientów, ale także przyciągnięciu jak największej liczby nowych.

Spółka współpracując ściśle z Samorządem Województwa Mazowieckiego będzie w dalszym ciągu dążyć do wzrostu własnej konkurencyjności poprzez kształtowanie jak najbogatszej oferty przewozowej – tak w odniesieniu do sukcesywnie zwiększanej oferty przewozowej w wymiarze ilościowym i jakościowym, jak i sprostaniu rosnącym wymaganiom pasażerów.