TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Projekt nr POIS.05.02.00-00-0038/18.

O PROJEKCIE

30 września 2019 r. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

Wartość inwestycji to prawie 108 milionów złotych.Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 wyniesie ponad 74 miliony.

Projekt obejmuje budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, wymianę nawierzchni istniejącego toru nr 1G, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych w związku z budową drugiego toru, przebudowę istniejących 11 peronów oraz ich dostosowanie do wymagań TSI PRM, budowę 5 nowych peronów spełniających wymagania TSI PRM oraz modernizację budynków 2 dworców Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Projekt realizowany jest w województwie mazowieckim, na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej. Linia kolejowa nr 47 przebiega przez gminy: Brwinów (powiat pruszkowski), Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski).

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości modernizowanego szlaku z przeznaczeniem do prowadzenia składów pociągów w kolejowych pasażerskich przewozach aglomeracyjnych z prędkością eksploatacyjną nie większą niż 80 km/h.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby pasażerów korzystających z kolei i ograniczenia ruchu samochodowego.

Projekt w wymiarze rzeczowym będzie realizowany do połowy grudnia 2022 r.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę drugiego toru linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura). W ramach konkursu dla Działania 5.2. ogłoszonego przez CUPT we wrześniu 2018 r., projekt WKD jako jeden z dwóch został wybrany do dofinansowania, uwzględniając wszystkie projekty spełniające kryteria wyboru i osiągające wymaganą liczbę punktów. Lista przedsięwzięć została zatwierdzona przez instytucję organizującą konkurs, tj. CUPT, w dniu 31 lipca 2019 r. oraz podana do publicznej wiadomości w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu, a zarazem jego beneficjentem jest wyłącznie Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Spółka została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 r. w formie aktu notarialnego. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 r. Aktualnie WKD jest spółką komunalną w całości należącą do jednostek samorządu terytorialnego. Spółka prowadzi działalność związaną z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, na której wykonuje przewozy osób.

LOKALIZACJA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w województwie mazowieckim, na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej. Linia kolejowa nr 47 przebiega przez gminy: Brwinów (powiat pruszkowski), Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski). Projekt swoim zakresem obejmuje linię kolejową nr 47 na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki Radońska od km 25+305 do km 32+637 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędny dla wykonania niniejszej przebudowy odcinek linii kolejowej nr 48 (Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów) od km 0+099 do km 0+761.

NAJWAŻNIEJSZE DATY I HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 30 września 2019 r. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

Wcześniej, w dniu 10 lipca 2019 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie budowy drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. W ramach zamówienia opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przygotowane zostaną wnioski wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia. Umowa ponadto obejmuje opracowanie materiałów przetargowych na roboty budowlane, dla których będzie pełniona usługa nadzoru autorskiego przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego zostało ujęte w ramach prawa opcji, z którego spółka WKD będzie mogła skorzystać w miarę rozwoju projektu w późniejszym czasie.

Projekt wraz z uzgodnieniami i kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę powinien zostać przygotowany do lipca 2020 r. Na tej podstawie przed upływem 2020 r. spółka WKD zakłada ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które zgodnie z przyjętym harmonogramem umożliwiłyby zakończenie całego projektu na przełomie I i II kwartału 2023 r.

Całkowity koszt działań zaplanowanych w ramach umowy na wykonanie prac projektowych wyniesie 3 444 000,00 zł (brutto), z czego 206 640,00 zł (brutto) stanowią zadania objęte prawem opcji.

Pozostałe kluczowe daty założone w harmonogramie realizacji projektu są następujące:

03.2019

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

07.2019

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

08.2019

Pozyskanie informacji z Instytucji Pośredniczącej POIiŚ – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w zakresie dofinansowania projektu, opublikowanie listy rankingowej projektów

09.2019

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” z CUPT

12.2019

Złożenie do Wojewody Mazowieckiego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

01.2020

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego

04.2020

Uzyskanie decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

05.2020

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego

06.2020

Złożenie do Wojewody Mazowieckiego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z projektem budowlanym wielobranżowym)

08.2020

Uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę

09.2020

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wybór wykonawcy robót budowlanych

02.2021

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na wykonanie robót budowlanych

12.2022

Zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie rzeczowym

02.2023

Zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z odbiorami końcowymi, certyfikacją i dopuszczeniem do użytkowania inwestycji przez organy nadzoru budowlanego

03.2023

Zakończenie realizacji projektu

CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie roli pasażerskiego transportu kolejowego i polepszenie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji warszawskiej. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 5.2 POIiŚ 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku osiągnięcia następujących celów ogólnych:

 • poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń
 • zwiększenie dostępności transportu kolejowego
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla wszystkich jego uczestników
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu środowisko
 • skrócenie czasu przejazdu.

Powyższe cele są zgodne z celami strategicznymi wskazanymi w POIiŚ 2014-2020. Projekty realizowane w ramach osi V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności kolejowych przewozów pasażerskich na obszarach aglomeracyjnych. Planowane zadania mają prowadzić do poprawy spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej aglomeracji warszawskiej, pobudzenia rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy i wzmocnienia jej powiązań z otoczeniem lokalnym i regionalnym, jak również do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie ww. celów. Wzrost atrakcyjności transportu kolejowego osiągnięty zostanie dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania pociągów, poprawie dostępności do kolejowych przewozów pasażerskich, skróceniu czasu podróży (wzrost prędkości i punktualności) i poprawie dostępności do kolejowych przewozów pasażerskich, przez co zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko.

Projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, polepszenia jakości usług przewozowych, mobilności mieszkańców podwarszawskich miejscowości i tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracyjnym. Rozwój kolei aglomeracyjnej ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego aglomeracji warszawskiej i obszarów powiązanych funkcjonalnie z Warszawą. Jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój regionu, głównie pd-zach. pasma osadniczego aglomeracji warszawskiej, która pozwoli na skrócenie czasu jazdy, poprawę oferty przewozowej i zwiększenie dostępności do transportu kolejowego a tym samym usprawni mobilność społeczeństwa.

Planowane w ramach projektu działania stanowią kolejny etap kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Osiągnięcie założonych w Strategii celów nie będzie możliwe bez poniesienia nakładów na modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej, dzięki której podnoszona jest jakość i atrakcyjność komunikacji publicznej.

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU I OCZEKIWANE REZULTATY

Głównym celem POIiŚ jest Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do realizacji celu osi priorytetowej V., którym jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych poza siecią TEN-T.

Z uwagi na znaczenie pasażerskich przewozów kolejowych w obszarze ciążenia obszaru aglomeracyjnego, niezbędne są inwestycje infrastrukturalne w rozwój systemu kolei aglomeracyjnej na takim obszarze m.in. w zakresie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki wraz z przebudową istniejącego toru nr 1G oraz fragmentu linii kolejowej nr 48, przebudowa istniejących przystanków osobowych i budowa nowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostosowaniem peronów do wymagań TSI i do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawy bezpieczeństwa.

Obecna sytuacja przekłada się na szereg negatywnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym:

 • niewystarczająca przepustowość linii kolejowej spowodowana wydłużonym czasem jazdy wynikającym z licznych ograniczeń prędkości, niedostosowaniem układów torowych;
 • niedostosowanie oferty przewozowej do rosnącego zapotrzebowania ze strony pasażerów;
 • wzrost udziału transportu indywidualnego w podróżach na obszarze aglomeracyjnym, co przekłada się na wzrost kongestii i wydłużenie średniego czasu przejazdu na sieci komunikacyjnej, głównie w południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Projekt przyczyni się do:

 • poprawy jakości usług przewozowych, przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania i punktualności realizowanych połączeń, a tym samym wzmocnienia roli pasażerskich przewozów kolejowych w ruchu aglomeracyjnym;
 • rozwoju kolei miejskiej w obszarach ciążenia aglomeracji;
 • zwiększenia dostępności transportu kolejowego;
 • zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej aglomeracji warszawskiej i całego województwa;
 • poprawy warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczych obszarów w obrębie linii kolejowych nr 47 i 48;
 • zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;
 • skrócenia czasu przejazdu;
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego dla wszystkich uczestników

Projekt pośrednio przyczynia się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (cel 2 „Connect the Region”) i jest zgodny z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dotyczącego równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Z produktów projektu korzystać będą wszyscy bez względu na płeć, pochodzenie, światopogląd i niepełnosprawność.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby występujące na terenie oddziaływania przedmiotowej inwestycji. Sukcesywnie zwiększająca się liczba mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych nr 47 i 48, a także dominujące kierunki przejazdów lokalnych społeczności powodują, że obecna oferta przewozowa nie jest atrakcyjna a przepustowość szlaku niewystarczająca. W wyniku wdrożenia rozwiązań przewidzianych w projekcie nastąpi poprawa przepustowości linii, częstotliwości kursowania pociągów i skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń. Efektem tego będzie wzrost atrakcyjności infrastruktury kolejowej oraz większa liczba osób korzystająca na co dzień z tej formy transportu.

Projekt przyczyni się do realizacji Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, w szczególności do celu szczegółowego V. Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym. W ramach kierunków działania tego celu strategia skupia się ma potrzebie skomunikowania Polski Centralnej z innymi regionami w kraju. W strategii mowa jest o priorytetowym traktowaniu transportu publicznego, który będzie rozwijany jako komplementarny do transportu prywatnego. Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura zostanie efektywnie wykorzystana dzięki poprawie oferty przewozowej transportu zbiorowego, co bezpośrednio wpłynie na poprawę oferty kolejowych przewozów pasażerskich. Projekt wpisuje się w założenia i kierunki działań strategii poprzez wzmocnienie dostępności i mobilności mieszkańców regionu (lepszy dojazd do Warszawy, a stamtąd do większych ośrodków miejskich w kraju), jak również zwiększenie częstotliwości połączeń, skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami w regionie i kraju. Poprawa infrastruktury kolejowych przewozów pasażerskich skłoni mieszkańców aglomeracji warszawskiej do korzystania w większym stopniu z transportu kolejowego względem indywidualnego. Realizacja projektu przyczyni się do społeczno-gospodarczej integracji regionu mazowieckiego z pozostałymi województwami i regionami Polski Centralnej jak również z pozostałą częścią kraju.

O PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Jest to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Główne obszary, na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Wyróżnia się następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne inne niż administracja,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro;
 • Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro;
 • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Szczegółowe informacje: https://www.pois.gov.pl/

MAPA DOTACJI I DANE INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH WE WDRAŻANIU PROJEKTU

Skorzystaj z serwisu Mapa Dotacji! Mapa Dotacji to serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl od 2007 r. Serwis prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2014 oraz 2014-2021. Obecnie Mapa Dotacji zawiera ponad 244 tys. projektów (88 545 projektów zrealizowanych w latach 2004-2006; 106 353 projekty zrealizowane w latach 2007-2013 oraz ponad 49 tys. projektów z perspektywy 2014-2020).

Szczegółowe informacje: https://mapadotacji.gov.pl/

Podstawowe dane beneficjenta:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23

tel.: (22) 755-55-64, fax: (22) 755-20-85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.wkd.com.pl

Podstawowe dane Instytucji Pośredniczącej:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Tel.: (22) 262 05 00, fax: (22) 262 05 01

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http:// www.cupt.gov.pl

MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako instytucja realizująca projekt, a zarazem beneficjent w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przedstawia niniejszym do publicznej wiadomości informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. W ramach ww. mechanizmu Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny, dedykowany adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Szczegółowe informacje: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 • skorzystać z formularza (uruchom łącze) lub:
 • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się IZ przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Przeciwdziałanie nadużyciom:

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych ujętą w dokumentach i publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje: http://www.pois.gov.pl/strony/przeciwdzialanie-naduzyciom/