Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od początku bieżącego, 2022 roku, utrzymuje się obserwowana tendencja wzrostowa w zakresie liczby przewożonych pasażerów, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Po upływie marca należy ocenić, że jej dynamika przybiera na sile. W pierwszym kwartale bieżącego roku z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 1 473 378 pasażerów, tj. o 608 400 osób więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku, co oznacza wzrost o 70,34%. W ciągu początkowych dwóch miesięcy otwierających rok 2022 pociągi WKD przewoziły o ok. 60% więcej pasażerów względem roku ubiegłego, natomiast marzec br. okazał się rekordowy – 570 333 przewiezionych pasażerów oznacza wzrost o 90,44%.

Obserwowana sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, w miesiącach otwierających 2022 rok potwierdza utrzymującą się od końca 2021 roku tendencję sukcesywnego wzrostu, po zakończeniu niemal półrocznego okresu znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich w związku z obostrzeniami wprowadzonymi na okoliczność epidemii koronawirusa, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Okres ten w ubiegłym roku trwał do początków maja, natomiast od czerwca zauważalny był wyraźny trend wzrostowy w zakresie liczby przewożonych pasażerów, wpływając na przekroczenie w IV kwartale poziomu osiągniętego w roku 2020. Jesteśmy przekonani, że obecnie obserwowana dynamika utrzyma się w bieżącym, 2022 roku. Wyniki przewozowe na linii WKD osiągnięte w ciągu pierwszego kwartału 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku przedstawiono w załączonej tabeli.

Monitorowana na bieżąco tendencja pozwala przyjąć, iż pasażerowie, zarówno ci najmłodsi, ale także starsi, pomimo występującej niepewnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej w wymiarze makroekonomicznym i bezpieczeństwa, w dalszym ciągu systematycznie powracają do przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółkę WKD. Jako odpowiedzialny przewoźnik oraz zarządca infrastruktury stawiamy na pierwszym miejscu wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem, będącym wyznacznikiem dla całokształtu podejmowanych działań w celu uczynienia podróży bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do wszystkich miejsc i celów związanych z aktywnościami, mogącymi sukcesywnie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym.

Rozwój sytuacji uwzględniającej wszelkie uwarunkowania natury wewnętrznej i zewnętrznej, w tym zachowania podróżnych odnośnie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb podlega uważnemu, stałemu monitorowaniu. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania mają na celu stworzenie oraz utrzymanie warunków, w których transport zbiorowy oferuje stabilne, pewne i niezakłócone usługi przewozowe.

2022 04 22 001