SIWZ 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - Załącznik nr 2 do SIWZ

załączniki do PFU:

zdjęcia ściany bocznej budynku 

plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem usytuowania szybu windowego

scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut kondygnacji istniejącego budynku z klatką schodową, gdzie przewidywany jest montaż windy osobowej

scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut poziomu "-1"

scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut parteru

scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut I piętra

scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut II piętra

scan fragmentu projektu archiwalnego - rzut III piętra

scan fragmentu projektu archiwalnego - plan stropu nad I piętrem

scan fragmentu projektu archiwalnego - plan stropu nad II piętrem

scan fragmentu projektu archiwalnego - plan stropu nad III piętrem

decyzja o warunkach zabudowy

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załacznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych - Załacznik nr 5 do SIWZ

Wykaz osób - Załacznik nr 6 do SIWZ

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej - Ząłacznik nr 7 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy - Załacznik nr 8 do SIWZ

Wzory protokołów odbioru etapów przedmiotu umowy - Załacznik nr 8 A do SIWZ

 


 

11.10.2017 r. Zmiana treści SIWZ 

Informacja w sprawie modyfikacji SIWZ

zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ

 


Zawiadomienie o terminie wizji lokalnej 

 wizja lokalna w dniu 19.10.2017

 


 

 25.10.2017 r.

 Informacja z otwarcia ofert

 


 04.12.2017 r. 

 Informacja o wyborze oferty

 


  19.12.2017 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia