SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SIWZ - Doświadczenie zawodowe kluczowego personelu

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (.zip)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (.zip)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

   Załącznik nr 3 do Umowy - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy

   Załącznik nr 5 do Umowy - Wzory protokołów odbioru etapów/podetapów przedmiotu Umowy

   Załącznik nr 7 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych

   Załącznik nr 8 do Umowy - Wymagania dla nadzoru autorskiego

   Załącznik nr 9 do Umowy - Wzór karty pobytu Projektanta

   Załącznik nr 10 do Umowy - Oświadczenie autora dokumentacji

   Załącznik nr 11 do Umowy - Oświadczenie Wykonawcy

   Załącznik nr 12 do Umowy - Wzór pisma - potwierdzenie Prawa Opcji

   Załącznik nr 13 do Umowy - Obowiązek informacyjny  

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publiczny (.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ - Numer ID postępowania

Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacja dotycząca Podwykonawców

 


11.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ


14.02.2019 r.

Decyzja środowiskowa


22.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załącznik do odpowiedzi nr 1 - plik a (.zip)

Załącznik do odpowiedzi nr 1 - pliki od b do i (.zip)  

 


26.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Umowy - zmieniony 26.02.2019 r.

 


27.02.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 


 

05.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - ujednolicony 05.03.2019 r.

Załącznik TR - sieć trakcyjna - ujednolicony 05.03.2019 r.     

 


 

06.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załącznik do odpowiedzi nr 1 - Sprawozdanie z porównania współrzędnych linia WKD

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Badania geologiczne i geotechniczne podtorza WKD

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 1 Mapa lokalizacyjna

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 2 Mapa dokumentacyjna

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 3 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 4 Mapa Hydrogeologiczna Polski

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 5.1 Mapa Geośrodowiskowa ark. A

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 5.2 Mapa Geośrodowiskowa ark. B

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 6 Mapa Geozagrożeń

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 7 Mapa Złóż Kruszyw Naturalnych

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 8 Karty otworów archiwalnych

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 9 Mapa Obszarów Chronionych

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 10.a Karty wierceń badawczych LK47

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 10.a Karty wierceń badawczych - obiekty

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 10.b Karty sondowań LK47

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 10.b Karty sondowań - obiekty

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 11 Wyniki badań georadarowych

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 12.1 Przekrój geologiczno-inżynierski - tor istniejący

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 12.2 Przekrój geologiczno-inżynierski - tor projektowany

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 13 Tabela badań laboratoryjnych

Załącznik do odpowiedzi nr 2 - Zał. 14 Zestawienie przydatności warstw podłoża

 


 

07.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Załączniki do odpowiedzi - Dokumentacja środowiskowa

Raport oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Streszczenie Raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym

Inwentaryzacja przyrodnicza

Mapa obszarów chronionych

Mapa uwarunkowań środowiskowych

Mapa uwarunkowań środowiskowych - legenda

Mapa oddziaływań akustycznych - stan istniejący

Mapa oddziaływań akustycznych - legenda

Mapa oddziaływań akustycznych - wariant 1

Mapa oddziaływań akustycznych - wariant 1 - legenda

Mapa oddziaływań akustycznych - wariant 2

Mapa oddziaływań akustycznych - wariant 2 - legenda

Sprawozdanie z pomiarów hałasu emitowanego do środowiska w związku z eksploatacją linii kolejowej WKD nr 47 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Podkowa Leśna

Oświadczenie autora raportu

Postanowienie Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 02.11.2017 r.

Raport z konsultacji społecznych

Mapa ewidencyjna nr 1

Mapa ewidencyjna nr 2

Mapa ewidencyjna nr 3

Mapa ewidencyjna nr 4

Mapa ewidencyjna nr 5

Mapa ewidencyjna nr 6

Mapa ewidencyjna nr 7

Mapa ewidencyjna nr 8

Mapa ewidencyjna nr 9

Mapa ewidencyjna nr 10

Mapa ewidencyjna nr 11

 


 

15.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 

 


 

29.04.2019 r.

Wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą

Wzór Oświadczenia 

 


 

31.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

25.06.2019 r.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty