SIWZ

Załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - (.zip)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 

   Załącznik nr 2 do Umowy - Taryfa przewozowa WKD

   Załącznik nr 3 do Umowy - Lokalizacja automatów biletowych

   Załącznik nr 4 do Umowy - Procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych i rozpatrywania reklamacji

      Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (.zip)

   Załącznik nr 5 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę

Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania pliku (.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Numer ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku 

 


19 września 2019 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


2 października 2019 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

SIWZ - zmieniona w dniu 02.10.2019 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 02.10.2019 r. 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 02.10.2019 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę - zmieniony w dniu 02.10.2019 r.

 


8 października 2019 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


15 października 2019 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

 


16 października 2019 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 16.10.2019 r.

 


23 października 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 

 


 

10 grudnia 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty