Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 117 ust 4 ustawy Pzp

Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp

Załącznik nr 10 do SWZ - Wniosek o uzyskanie dostępu do dokumentów niezbędnych do realizacji zamówiwnia dostępnych na miejscu u Zamawiajacego

Załącznik nr 11 do SWZ - Umowa o zachowaniu poufności


Dodano 14.04.2022 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ


 Dodano 19.04.2022 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)


Dodano 29.04.2022 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale X ust. 1 pkt 7)-9) oraz ust. 7 SWZ


Dodano 09.05.2022 r. 

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - tekst jednolity

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - tekst jednolity

Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiajacego w Rozdziale X ust. 1 pkt 7)-9) oraz ust. 7 SWZ - zmieniony


Dodano 11.05.2022 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ


Dodano 17.05.2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


 Dodano 07.06.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty