Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2A do SWZ - Ekspertyza stanu technicznego dachów

Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy


Dodano 24.10.2022 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ


Dodano 25.10.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 02.11.2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania