Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załączniki nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 - Wykaz usług


5 grudnia 2022 r. 

Wyjaśnienia treści SWZ

Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy - tekst jednolity

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia - tekst jednolity


7 grudnia 2022 r. 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 


13 grudnia 2022 r. 

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


16 grudnia 2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


23 grudnia 2022 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia