Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz narzędzi

Załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 do Umowy - Wykaz autobusów

Załącznik nr 3 do Umowy - Założenia dot. trasy i przystanków linii

Załącznik nr 4 do Umowy - Zestawienie kursów odwołanych bądź niewykonanych w części lub całości

Załącznik nr 5 do Umowy - Rozliczenie okresowe realizacji przewozów


Dodano 04.01.2023 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ


Dodano 11.01.2023 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Dodano 14.02.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 02.03.2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia