Przewóz wózków:

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd może przewozić bezpłatnie w pociągu WKD niezłożony:

  • wózek dziecięcy – przewożony przez podróżnego odbywającego podróż wspólnie dzieckiem do lat 4,

Dzieci do lat 4 odbywają podróż bezpłatnie na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100% oraz dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. akt urodzenia, książeczka zdrowia).

  • wózek (lub fotel) inwalidzki – z którego w czasie podróży korzysta osoba z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się*.

Warunkiem zastosowania bezpłatnego przewozu wózka (fotela) inwalidzkiego jest okazanie jednego z dokumentów stwierdzających niepełnosprawność (np. legitymacja, książeczka, zaświadczenie) wraz z  dokumentem stwierdzającym tożsamość podróżnego.

Na przewóz wózków przewożonych bezpłatnie nie wymaga się zakupu biletu.


Odpłatny przewóz wózków (innych niż wymienione powyżej) obejmuje:

  • składany wózek inwalidzki - przewożony w ramach odpłatnego przewozu rzeczy, których masa nie przekracza 30 kg – zgodnie z 51 TOB-WKD.
  • wózek (lub fotel) inwalidzki na kółkach (z lub bez silnika) – przewożony przez podróżnego, którego aktualny stan zdrowia wymaga korzystania z niego;

Odpłatny przewóz wózka możliwy jest pod warunkiem, że:

  • przewożone są w miejscach odpowiednio do tego oznaczonych – zgodnie 10 RPO-WKD
  • nie utrudniają przejazdu innym podróżnym
  • nie narażają na szkodę osób trzecich i ich mienia
  • nie powodują uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu

Na odpłatny przewóz wózka wydaje się:

  • bilet jednorazowy wg taryfy normalnej – na odpowiednią strefę czasową wg rozkładowego czasu przejazdu pociągu WKD
  • bilet miesięczny – z ważnością na całą linię WKD, w cenie 51,50 zł

Ceny w/w biletów podane są w Załączniku do TOB-WKD.

*osoba z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się – to osoba, która jest dotknięta trwałym lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub sensorycznej, mogącym w zetknięciu z różnymi barierami utrudniać tej osobie korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami lub której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona na skutek wieku – zgodnie z Rozporządzeniem 2021/782;