Przewóz zwierząt

Przewóz zwierząt

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd może przewozić w pociągu WKD bezpłatnie małe zwierzęta domowe oraz małe psy bez konieczności zakupu biletu na ich przewóz – o ile nie są one uciążliwe dla współpodróżnych, np. z powodu hałasu czy zapachu.

Bezpłatny przewóz zwierząt obejmuje:

  • małe psy (np. york, ratlerek), które podróżny może trzymać na kolanach oraz małe zwierzęta domowe – umieszczone w transporterach lub odpowiednich pojemnikach (koszach, skrzynkach, klatkach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu – przy czym pojemnik, w którym przewożone są zwierzęta umieszcza się w miejscu przeznaczonym na bagaż podręczny (tj. nad lub pod miejscem, które zajmuje);
  • nie więcej niż jednego pies (bez względu na wielkość) – w weekendy (sobota i niedziela) i święta (tj. dni ustawowo wolne od pracy oraz dni dodatkowe, ustalone w rozkładzie jazdy pociągów WKD)
  • psa asystującego* – towarzyszącego osobie z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się, której przysługuje prawo wstępu także do obiektów użyteczności publicznej przeznaczonej do obsługi pasażerów w transporcie kolejowym oraz środków transportu kolejowego.

Na przewóz psów przewożonych bezpłatnie nie wymaga się zakupu biletu.


Ponadto w pozostałe dni (tj. od poniedziałku do piątku) podróżny może przewieźć odpłatnie nie więcej niż jednego psa (bez względu na wielkość) po warunkiem, że pies ten nie zachowuje się agresywnie i nie zakłóca spokoju oraz psa przewodnika osoby niewidomej.

Odpłatny przewóz psa (bez pojemnika) możliwy jest pod warunkiem, że:

  • podróżny posiada ważny bilet na przewóz psa,
  • podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa*,
  • pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec*.

Na przewóz psa (bez względu na wielkość) wydaje się bilet z ulgą 50%:

  • jednorazowy na odpowiednią strefę czasową wg rozkładowego czasu przejazdu pociągu WKD
  • okresowy miesięczny imienny w zależności od odległości przewozu.

Na przewóz psa przewodnika osoby niewidomej wydaje się bilet z ulgą 95%:

  • jednorazowy na odpowiednią strefę czasową wg rozkładowego czasu przejazdu pociągu WKD

Ceny w/w biletów podane są w Załączniku do TOB-WKD.

Podróżny zobowiązany jest w/w zwierzęta sam nadzorować i dbać o stan sanitarny miejsca, w którym przewozi zwierzę.

Zabronione jest umieszczanie zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia, nawet gdy podróżny zabezpieczy to miejsce np. kocem.

Przewóz zwierząt uzależniony jest od zgody współpodróżnych*. Jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia zwierzęcia w wagonie, podróżny powinien zając miejsce wskazane przez maszynistę pociągu (np. w innym wagonie), a jeżeli jest to niemożliwe – podróżny zobowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji/przystanku. W tym przypadku na bilecie na przewóz zamieszcza się stosowne poświadczenie, na podstawie którego przysługuje zwrot należności za częściowo niewykorzystane bilety – bez potrącania odstępnego.

*Osoba z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy – pod warunkiem, że podróżny posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz aktualne świadectwo szczepienia psa, a pies wyposażony jest w uprząż z napisem „pies asystujący”. Przewóz psa asystującego nie wymaga także zgody współpodróżnych na jego przewóz.