Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 13WE

Załącznik nr 3 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 33WE

Załącznik nr 3A do Umowy - Instrukcja czyszczenia fotela w pojeździe 33WE

Załącznik nr 4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Instrukcja

Załącznik nr 4.1 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 1 do Instrukcji

Załącznik nr 4.2 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 2 do Instrukcji

Załącznik nr 4.3 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 3 do Instrukcji

Załącznik nr 4.4 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 4 do Instrukcji

Załącznik nr 4.5 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 5 do Instrukcji

Załącznik nr 4.6 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 6 do Instrukcji

Załącznik nr 4.7 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 7 do Instrukcji

Załącznik nr 4.8 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 8 do Instrukcji

Załącznik nr 4.9 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 9 do Instrukcji

Załącznik nr 4.10 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 10 do Instrukcji

Załącznik nr 4.11 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załącznik nr 11 do Instrukcji

Załącznik nr 4.12 do Umowy - Instrukcja utrzymania czystości pojazdu 39WE - Załacznik nr 12 do Instrukcji

Załącznik nr 4A do Umowy - Instrukcja czyszczenia fotela w pojeździe 39WE

Załącznik nr 5 do Umowy - Regulamin czyszczenia pojazdów kolejowych

Załącznik nr 6 do Umowy - Harmonogram czyszczeń pojazdów kolejowych

Załącznik nr 7 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania pojazdu do czyszczenia


3 marca 2021 r.

Wizja lokalna


10 marca 2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


22 marca 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia