Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Umowy - Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych w czystości

Załącznik nr 3 do Umowy - Regulamin czyszczenia pojazdów kolejowych

Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram czyszczeń pojazdów kolejowych

Załącznik nr 5 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania pojazdu do czyszczenia


8 grudnia 2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ


13 grudnia 2022 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert


19 grudnia 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 


3 stycznia 2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 


17 stycznia 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia