Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób   


7 maja 2021 r.

Pytania i odpowiedzi (1)


12 maja 2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


2 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


11 czerwca 2021 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia