UWAGA:

Wizja lokalna na obiekcie odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja dot. podwykonawców

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa inwestycji:

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Projekt budowlany - spis

Projekt budowlany - opis techniczny do projektu

Projekt budowlany - część konstrukcyjna

Projekt budowlany - część rysunkowa

Ekspertyza techniczna

Projekt wykonawczy - część konstrukcyjna

Projekt wykonawczy - architektura

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej i hydrantów wewnętrznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

Przedmiary Robót:

 


 

25.07.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania