Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym

Załączniki nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Projektowane Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Umowy - Regulamin pracy związany z całodobową obsługą portierni

Załącznik nr 4 do Umowy - Umowa w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Wykaz usług


16 maja 2023 r.

Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia 


19 maja 2023 r.

Wyjaśnienia do treści Ogłoszenia


23 maja 2023 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert


5 czerwca 2023 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


21 czerwca 2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


28 czerwca 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia